Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Partnere

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år). Bygdeforskning ledes av direktør Egil Petter Stræte. Bygdeforskning har 32 ansatte. De vitenskapelig ansatte består av 29 forskere hvorav 8 i bistilling. Forskerne har utdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, geografi, sosialantropologi, agronomi, bedriftsøkonomi og fiskerifag. Se hjemmesiden vår: http://www.bygdeforskning.no/
Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap. Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet, og har ca 220 ansatte. Instituttet har hovedkontor på Ås i Akershus, og regionkontorer i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge. Et nasjonalt fagbibliotek, åpent for allmennheten, er lokalisert ved hovedkontoret. Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord- og skogkartlegging. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet. Se hjemmesiden http://www.skogoglandskap.no/
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt som arbeider med økonomiske spørsmål innen landbruks- og matvaresektoren. Instituttet utfører en rekke faste oppgaver og påtar seg i stor utstrekning også forsknings- og utredningsoppdrag for bl.a. forvaltning, organisasjoner og næringsliv. . Se hjemmesiden http://www.nilf.no/