Pages Navigation Menu

Strukturendringer i landbruket

Om prosjektet

Strukturendinger i landbruket

Prosjektets overordnede målsetting er å utvikle ny kunnskap om strukturelle endringer i landbruk, bygd og kulturlandskap, i nær fortid og nåtid samt å diskutere ulike strukturutviklings­scenarier for fremtiden.

Fire problemstillinger vil være sentrale i prosjektet:

1) Hva er de fremste årsakene til og effektene av strukturendringer i landbruket?

2) Hvordan påvirker strukturendringer landskapet (biodiversitet, kulturarv, visuelle kvaliteter og tilgjengelighet)?

3) I hvilken grad er et aktivt landbruk nødvendig for opprettholdelse av levende bygder?

4) Hvordan påvirker strukturendringer i landbruket eiendomsstrukturen i bygdene?

Grunnlaget for den tverrfaglige kunnskapsutviklingen vil være dybdestudier i tre regioner i Norge. Hovedfokuset holdes på et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Med dette som utgangspunkt vil tidligere og samtidige strukturendringer bli studert nærmere innenfor følgende områder: eiendomsstruktur, økonomiske forhold i landbruket og landbruksfamilier, bygdesamfunn og landskapsendringer.

Kildematerialet vil bestå av dokumentanalyse, statistikk, visuelle geografiske data og kvalitative intervju med bønder, innehavere av landbrukseiendom, lokalpolitikere og representanter for relevante organisasjoner. Situasjonen i Norge vil bli sammenlignet med Sveits, Tyskland og Skottland. Prosjektet vil diskutere løsninger for rasjonalisering/fortsatt landbruksaktivitet på landbrukseiendommer, positive og negative følger av endringer i eiendomsstrukturen, befolkning og landbruk, introduksjon av ny teknologi og sosiale aktiviteters betydning for bærekraftige (bygde)samfunn. Endringer langs aksene økonomi, miljø(vern), samfunn og kultur som følger av klimaendringer og en ustabil global finanssituasjon vil også bli diskutert.

Prosjektet ledes av Norsk senter for bygdeforskning.

Nasjonale samarbeidspartnere: NILF og Skog og Landskap

Internasjonale samarbeidspartnere: James Hutton Institute, Skottland,  Agroscope, Sveits og Universitetet i Bonn, Tyskland